Dorota Szubielska
Senior partner

+48 (22) 520 50 00dszubielska@rslegal.pl

Radca prawny i doradca podatkowy. Specjalizuje się w sprawach podatkowych, w szczególności w zakresie postępowań podatkowych i kontrolnych, prawie i procedurach administracyjnych, restrukturyzacji spółek, fuzjach i przejęciach oraz finansach publicznych. Reprezentowała klientów w licznych sprawach prowadzonych przed sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym. Brała udział w pracach legislacyjnych jako ekspert Komisji Sejmowych oraz Ministerstwa Finansów w zakresie prawa podatkowego, prawa dotyczącego wymiany handlowej z zagranicą i prawa finansowego. Brała także udział w pracach legislacyjnych związanych z reformą polskiego systemu gospodarczego w latach 1989-1990.

W kancelarii od 2001 roku. Wcześniej była partnerem w kancelarii Wierzbowski & Szubielska i Wspólnicy (1999-2001) należącej do firmy prawniczej Landwell (współpracującej z PricewaterhouseCoopers) oraz kancelarii Domański, Szubielska i Wspólnicy (1993-1999) współpracującej z Arthur Andersen. Przed praktyką w kancelariach była Wicedyrektorem Departamentu Prawnego Ministerstwa Finansów.

Zainteresowania mec. Doroty Szubielskiej to dobry film, muzyka (rock’n’roll, bluegrass, blues) oraz opera, a także bardzo dobra literatura klasyczna. Jest wielbicielką Jane Austen, natomiast wyklucza kryminały skandynawskie. Ponadto, pasjonuje się uprawą ogrodu ze szczególnym uwzględnieniem ziół i roślin trujących. Jako ciekawostka, utrzymuje tę samą wagę od matury (ok. 53 kg/165 cm wzrostu).

 

Specjalizacje
 • Prawo podatkowe;
 • Prawo finansowe i bankowe;
 • Prawo spółek, fuzje i przejęcia;
 • Postępowania restrukturyzacyjne;
 • Postępowania administracyjne, podatkowe, kontrolne.
Przykładowe doświadczenia
 • Uwzględniona przez Trybunał Konstytucyjny skarga konstytucyjna o stwierdzenie, że przepisy o kosztach postępowania egzekucyjnego w administracji są niezgodne z Konstytucją;
 • Przeprowadzenie kolejnych etapów restrukturyzacji spółki od podziału przez wydzielenie do istniejącej spółki z o.o. oraz przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną, a następnie przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę jawną;
 • Doprowadzenie do uchylenia decyzji określającej wysokość straty oraz decyzji w sprawie określenia wysokości dochodu niepowodującego powstania zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym – po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
 • Doprowadzenie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym do uchylenia decyzji określających zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym w oparciu o zarzut „nadużycia prawa” (przed wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania);
 • Uzyskanie w procesie przeciwko Skarbowi Państwa odszkodowania na rzecz klienta, przeciwko któremu podjęto bezprawnie środki egzekucyjne w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji;
 • Doprowadzenie do oddalenia powództwa Skarbu Państwa przeciwko klientowi, w stosunku do którego zaległość podatkowa uległa przedawnieniu, w wyniku czego Skarb Państwa podniósł roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia;
 • Doprowadzenie do oddalenia powództwa Skarbu Państwa przeciwko nabywcy nieruchomości obciążonej hipoteką przymusową zabezpieczającą zaległość podatkową, w stosunku do której upłynął termin przedawnienia;
 • Odzyskanie, w wyniku postępowań przed sądami administracyjnymi, nadpłaty przez płatnika, który nienależnie pobrał podatek z tytułu wynagrodzenia za umorzenie udziałów podmiotowi, który nabył wierzytelność z tego tytułu od byłego udziałowca;
 • Odzyskanie, w wyniku postępowań przed organami celnymi, nadpłaty podatku akcyzowego pobranego od alkoholu powstającego w trakcie procesu produkcji napojów bezalkoholowych.
Członkostwo, dodatkowa działalność
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie;
 • Członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Radców Prawnych;
 • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan;
 • Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
 • Wykładowca na studiach podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej z prawa podatkowego spółek („Akademia Spółek”);
 • Wykładowca z zakresu prawa podatkowego i finansowego w ramach różnego rodzaju szkoleń zawodowych i konferencji dla prawników i doradców podatkowych;
 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego pierwszej kadencji.
Wyróżnienia
 • Uhonorowana tytułem „Prawnika Trzydziestolecia” w rankingu organizowanym przez Polski Związek Pracodawców Prawniczych oraz dziennik Rzeczpospolita w 2018 roku;
 • Od lat zaliczana w międzynarodowych rankingach firm prawniczych i prawników „Chambers Global” (2002-2008, 2011-2015), „Chambers Europe” (2007-2020), „Legal 500” (2012-2020), „International Tax Review”: Women in Tax Leaders (2019-2020) i Tax Controversy Leaders (2019-2020) oraz „Best Lawyers” (2018-2019) do grona najlepszych prawników w Polsce zajmujących się prawem podatkowym;
 • Wyróżniona tytułem „Doradcy podatkowego X-lecia w zakresie postępowań podatkowych” w jubileuszowym ogólnopolskim rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczypospolitej;
 • Uhonorowana tytułem „Radcy Prawnego Roku 2011” przyznanym po raz pierwszy przez Kapitułę Krajowej Rady Radców Prawnych jako wyraz uznania „za zasługi dla zawodu i samorządu radców prawnych”;
 • Wyróżniona w wielu edycjach rankingów firm doradztwa podatkowego Rzeczypospolitej oraz Dziennika Gazety Prawnej jako najlepszy specjalista w dziedzinie postępowań podatkowych w Polsce.
Publikacje
 • „Tajemnica zawodowa w prawie i postępowaniu podatkowym”, w: „Palestra”, Naczelna Rada Adwokacka, 7-8/2019;
 • „Podatkowe aspekty ubezpieczenia D&O”, Polski Instytut Dyrektorów, wrzesień 2015;
 • „Jeszcze o charakterze czynności zawodowych i zawodzie radcy prawnego”, w: „Radca prawny”, Krajowa Izba Radców Prawnych, nr 3 (4) 2015;
 • „Skutki podatkowe zbycia akcji objętych na podstawie umowy opcji na akcje”, w: „Radca prawny”, Krajowa Izba Radców Prawnych, nr 149/maj 2014;
 • „Radca prawny jako podatnik i płatnik. Odpowiedzialność podatkowa radcy prawnego – wspólnika spółki osobowej”, w: „Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania”, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2013; 
 • „Czy koszty egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji powinny być źródłem zysku państwa”, w: „Doradca podatkowy”, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, nr 2/2013;
 • „Glosa do wyroku NSA z dnia 1.03.2013 r. sygn. akt II FSK 2980/12”, w: „Radca prawny”, Krajowa Izba Radców Prawnych, nr 141/wrzesień 2013;
 • „Łączenie się spółek handlowych. Aspekty prawne i podatkowe”, współautor, Konieczny i Kruszewski, 2001;
 • „Wniesienie aportu do spółki kapitałowej – wybrane zagadnienia podatkowe”, współautor, C.H. Beck, 2001;
 • „Prawo o inwestycjach zagranicznych w Polsce”, pod redakcją Doroty Szubielskiej, Poltext, 1991.
Wykształcenie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa, 1973.
Języki
 • Rosyjski
 • Angielski

Kontakt | Dorota Szubielska