Piotr Karwat
Partner

+48 (22) 520 50 00pkarwat@rslegal.pl

Radca prawny. Specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego i prawa finansów publicznych. Reprezentuje klientów w sprawach podatkowych prowadzonych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz w sprawach z zakresu składek na ubezpieczenia społeczne przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz sądami powszechnymi (sądy ubezpieczeń społecznych). Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa oraz z powództwa Skarbu Państwa przeciwko klientom o roszczenia dochodzone w związku z toczącymi się wcześniej postępowaniami podatkowymi i postępowaniami egzekucyjnymi. Brał udział w pracach legislacyjnych w charakterze eksperta Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” w trakcie VI kadencji Sejmu, a także był członkiem w Radzie Konsultacyjnej Prawa Podatkowego powołanej przez Ministra Finansów w 2014 roku.

W kancelarii od 2008 roku. Wcześniej związany z kancelarią Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy (2001-2008), oraz był redaktorem prowadzącym w wydawnictwie „Wiedza i Praktyka” (1997-2005).

Mec. Piotr Karwat jest wielbicielem twórczości muzycznej W. Młynarskiego, J. Wasowskiego i J. Przybory, A. Osieckiej, L. Cohena oraz muzyki klasycznej. Jest entuzjastą starego kina (z lat 30) oraz zapalonym turystą górskim – szczególną sympatią darzy Tatry Słowackie.

Specjalizacje
 • Prawo podatkowe;
 • Prawo finansów publicznych.
Przykładowe doświadczenia
 • Doprowadzenie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym do uchylenia decyzji określających zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym w oparciu o zarzut „nadużycia prawa” (przed wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania);
 • Uzyskanie w procesie przeciwko Skarbowi Państwa odszkodowania na rzecz klienta, przeciwko któremu podjęto bezprawnie środki egzekucyjne w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji;
 • Doprowadzenie do oddalenia powództwa Skarbu Państwa przeciwko klientowi, w stosunku do którego zaległość podatkowa uległa przedawnieniu, w wyniku czego Skarb Państwa podniósł roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia;
 • Doprowadzenie do oddalenia powództwa Skarbu Państwa przeciwko nabywcy nieruchomości obciążonej hipoteką przymusową zabezpieczającą zaległość podatkową, w stosunku do której upłynął termin przedawnienia;
 • Odzyskanie, w wyniku postępowań przed sądami administracyjnymi, nadpłaty przez płatnika, który nienależnie pobrał podatek z tytułu wynagrodzenia za umorzenie udziałów podmiotowi, który nabył wierzytelność z tego tytułu od byłego udziałowca;
 • Odzyskanie, w wyniku postępowań przed sądem powszechnym (sądem ubezpieczeń społecznych), nadpłaty w zakresie składki na ubezpieczenie wypadkowe pobrane przez ZUS według zawyżonej stawki, nie uwzględniającej nabycia – w drodze sukcesji generalnej w wyniku połączenia – prawa do składki obniżonej;
 • Odzyskanie, w wyniku postępowań przed organami celnymi, nadpłaty z tytułu podatku akcyzowego pobranego od automatów do gier;
 • Odzyskanie, w wyniku postępowań przed organami celnymi, nadpłaty podatku akcyzowego pobranego od alkoholu powstającego w trakcie procesu produkcji napojów bezalkoholowych.
Członkostwo, dodatkowa działalność
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie;
 • Zastępca Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego w Krajowej Izbie Radców Prawnych;
 • Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA);
 • Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego (2002-2018).
Wyróżnienia
 • Wyróżniony w kilku edycjach rankingów firm doradztwa podatkowego Rzeczypospolitej oraz Dziennika Gazety Prawnej;
 • Wyróżniany w międzynarodowych rankingach firm prawniczych i prawników „Chambers Global” (2015), „Chambers Europe” (2015-2019), „Legal 500” (2018-2020) oraz „International Tax Review: „Tax Controversy Leaders (2019-2020) w gronie wiodących prawników w Polsce zajmujących się prawem podatkowym;
 • W 2008 r. wyróżniony nagrodą „Kryształowe Serce” przyznawaną przez Krajową Radę Radców Prawnych za szczególnie aktywny udział w działalności pro publico bono.
Publikacje
 • „Sądowoadministracyjna kontrola decyzji podatkowej wydanej z zastosowaniem przepisów o cenach transferowych” w: „Przegląd Podatkowy”, Wolters Kluwer, nr 11/2018;
 • „Przepisy o cenach transferowych a ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Kolizja czy synergia?”, w: „Nowe narzędzia kontrolne dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym”, Wolters Kluwer, 2018;
 • „Opodatkowanie spółek”, współautor, Wolters Kluwer, 2016;
 • „Global Legal Insights. Corporate Tax”, Rozdział: Poland, 2. Wydanie, Global Legal Group, 2014;
 • „Global Legal Insights. Corporate Tax”, Rozdział: Poland, 1. Wydanie, Global Legal Group, 2013;
 • „Changes to the Polish Fiscal Code” w: “International Tax Planning Review”, Bloomberg BNA, listopad 2013;
 • „Interes fiskalny państwa a interes podatnika. Kontrowersje związane z wprowadzeniem w Polsce ogólnej klauzuli przeciwdziałającej unikaniu opodatkowania”, współautor, w: „Interes publiczny a interes prywatny w prawie”, WPiA UW, 2012;
 • „Skutki złożenia pełnomocnictwa do akt postępowania podatkowego w zakresie umocowania do reprezentowania strony przed sądem administracyjnym”, w: „Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego. Węzłowe problemy”, Wolters Kluwer, 2013;
 • „Prawo podatkowe przedsiębiorców”, współautor, 7. Wydanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2013;
 • „Dyrektywa VAT 2006/112/WE. Komentarz”, współautor, Unimex, 2012;
 • „Retroactivity of Tax Legislation”, Raport dot. Polski, European Association of Tax Law Professors, 2013;
 • „Obejście prawa podatkowego”, Dom Wydawniczy ABC, 2002.
Wykształcenie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa, 1996;
 • Zakład Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, 2001.
Języki
 • Angielski

Kontakt | Piotr Karwat