30 lat doradztwa prawnego
na polskim rynku

our-team

Kancelaria

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k. została założona w 1990 roku przez dr Gabriela Wujka, do którego wkrótce dołączyli inni prawnicy, z których większość jest z nami do dziś.

Jesteśmy zespołem ponad 20-stu radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych i prawników, którzy w codziennej pracy z najwyższą starannością podchodzą do interesów klienta, szukają najlepszych rozwiązań i wspierają klienta w procesach decyzyjnych.

Od 30 lat kancelaria przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki świadcząc usługi prawne w licznych pionierskich transakcjach, procesach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych, oraz w prowadzeniu precedensowych spraw, m.in. w sektorze motoryzacyjnym, bankowym, papierniczym, farmaceutycznym, energetycznym, paliwowym, spożywczym, cementowym, hutniczym, spirytusowym, telekomunikacyjnym i na rynku nieruchomości.

Do grona naszych klientów należą międzynarodowe korporacje i instytucje finansowe, wiodące polskie spółki oraz średni i mali przedsiębiorcy, banki, fundusze inwestycyjne, deweloperzy, stowarzyszenia, fundacje oraz urzędy administracji państwowej i samorządowej.

Kompetencje

Kalendarium doświadczeń naszych prawników

Wybrane projekty i sprawy oraz klienci

 1. Utworzenie kancelarii i nawiązanie współpracy z międzynarodową firmą prawniczą Altheimer & Gray

   

 2. Prywatyzacja Fabryki Maszyn Papierniczych „Fampa” – pierwsza w Polsce prywatyzacja z udziałem inwestora branżowego – Beloit Corp 

   

  Wejście na polski rynek marki Levi Strauss

 3. Rozpoczęcie działalności w Polsce firmy ubezpieczeniowej Commercial Union

   

  Pierwsza prywatyzacja i IPO polskiego banku – BRE Bank 

   

  Prywatyzacja Wizamet – Gillette

   

 4. Pierwsza prywatyzacja połączona z zamianą długu na udziały – Huta Lucchini Warszawa 

   

  Prywatyzacja Fabryki Samochodów Rolniczych w Poznaniu z udziałem Volkswagen i zamiana wierzytelności bankowych na udziały w spólce przejmującej FSR – Ministerstwo Przemysłu i Handlu

   

  Nabycie magazynów i zakładów produkcyjnych dla inwestora zagranicznego – Pepsi-Cola General Bottlers

   

 5. Rozpoczęcie montażu Opla Astry w FSO w wyniku podpisania umowy joint venture między FSO i koncernem General Motors (Adam Opel AG) – Ministerstwo Przemysłu i Handlu

 6. Prywatyzacja pozostałej części FSO i przejęcie FSO przez Daewoo – Ministerstwo Przemysłu i Handlu

   

  Prywatyzacja Fabryki Samochodów w Lublinie z udziałem Daewoo wraz z zamianą wierzytelności bankowych – Ministerstwo Przemysłu i Handlu

   

  Prywatyzacja Huty Szkła Okiennego w Sandomierzu z udziałem Pilkington – Ministerstwo Przemysłu i Handlu

   

   Prywatyzacja Zakładów Przemysłu Tytoniowego w Radomiu – z udziałem funduszu inwestycyjnego Seita

   

 7. Oddanie do użytkowania pierwszego w Polsce nowoczesnego parku logistycznego – Warszawskie Centrum Dystrybucyjne

   

  Prywatyzacja Ruch, największego dystrybutora prasy w Polsce – Hachette

   

 8. Prywatyzacja Hoteli Warszawskich Syrena – BAU Holding

   

 9. Przejęcie w drodze fuzji Polskiego Banku Rozwoju przez BRE Bank – BRE Bank

 10. Pierwsze w Polsce jednoczesne połączenie dwóch spółek niepublicznych z trzecią spółką publiczną – spółki produkujące kable należące do holdingu Elektrim

   

  Założenie pierwszej w Europie środkowej Giełdy Energii – Towarowa Giełda Energii

 11. Oddanie do użytku pierwszego po 1990 roku wysokościowca biurowego – Warszawskie Centrum Finansowe

   

  Uruchomienie pierwszej w Polsce instalacji eksploatacji i przetwarzania gazu wysypiskowego w Łęgajnach pod Olsztynem – Hedeselskabet i Łęgajny Renewable Energy Generation 

 12. Uruchomienie pierwszego układu przesyłowego prądu stałego pod Morzem Bałtyckim łączącego Polskę i Szwecję – Svenska kraftnät

   

  Nabycie Lukas Banku – Crédit Agricole

 13. Pierwsza oferta publiczna akcji spółki zagranicznej w Polsce – International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg

   

  Pierwszy podział spółki – Optimus

 14. Wygrana przed Naczelnym Sądem Administracyjnym „sprawa Optimusa”

   

  Restrukturyzacja finansowa z udziałem siedmiu banków, Skarbu Państwa i inwestora zagranicznego – Fabryka Samochodów Osobowych Daewoo-FSO Motor, obecnie  Fabryka Samochodów Osobowych

   

  Rozwiązanie współpracy z Altheimer & Gray

 15. Nawiązanie współpracy z międzynarodową firmą prawniczą Chadbourne & Parke

   

  Publiczna oferta akcji TVN – trzecia największa oferta IPO na GPW w 2004 roku

 16. Pierwsza skarga konstytucyjna rozpoznana przez pełny skład Trybunału Konstytucyjnego – Wrigley Poland

   

  Publiczna emisja akcji Grupy LOTOS – druga największa oferta IPO na GPW w 2005 roku

   

  Zawarcie kredytu na budowę pierwszej po wejściu Polski do Unii Europejskiej elektrowni, sfinansowanej bez długoterminowej umowy sprzedaży energii elektrycznej – Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin

   

  Pierwszy pozew zbiorowy w Polsce – reprezentowanie Gallaher Polska

 17. Globalna oferta akcji Multimedia Polska – największa oferta IPO na GPW w 2006 roku

   

  Wygrany przed Sądem Najwyższym spór, toczony w czterech równoległych procesach sądowych i arbitrażu ad hoc, przeciwko amerykańskiemu dystrybutorowi i polskiemu producentowi na tle produkcji, sprzedaży i dystrybucji wódki Luksusowa na rynku USA – V&S Luksusowa Zielona Góra S.A. (V&S Group)

   

  Studium wykonalności budowy pierwszego w Polsce terminala importowego LNG w Świnoujściu – PGNiG 

   

  Pierwsza polska sprawa przed Komisją Europejską z zakresu niedozwolonej pomocy publicznej – Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin

 18. Uruchomienie produkcji samochodów marki Chevrolet w Warszawie – Fabryka Samochodów Osobowych

 19. Pierwsza decyzja Sądu Najwyższego dotycząca uznania i wykonania wyroku cywilnego sądu amerykańskiego

   

  Zakończony sukcesem międzynarodowy spór o wartości 860 milionów EUR z powództwa Vodafone Americas Inc. przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym w Wiedniu (VIAC) dotyczący sprzedaży posiadanych przez klienta udziałów w spółce Polkomtel – TDC A/S

   

  Wygrana przed Sądem Najwyższym pierwsza sprawa cywilna, w której Prokurator Generalny wniósł o uchylenie ostatecznego orzeczenia Sądu Apelacyjnego na gruncie niezgodności wyroku z obowiązującym prawem – Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. (obecnie Tauron Dystrybucja S.A.)

 20. Precedensowy wyrok NSA w sprawie opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości (II FSK 202/08) – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

 21. Wygranie przed Sądem Najwyższym spraw przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki i tym samym zwolnienie naszych klientów z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla energii elektrycznej – Vattenfall Sales Poland oraz RWE Polska

   

  Zawarcie umowy inwestycyjnej ws. projektu joint venture z Abacus Mining & Exploration Corporation dot. złoża Afton-Ajax w Kanadzie – KGHM Polska Miedź

   

  Uruchomienie największej elektrowni wiatrowej w Polsce, farmy wiatrowej Margonin – EDP Renewables

 22. Wygrana przed NSA i WSA sprawa nadpłaty powstałej w wyniku bezprawnie zastosowanego środka egzekucyjnego

 23. Zawarcie umów międzynarodowej franczyzy z Marriott International dotyczących Hotelu – Courtyard by Marriott oraz pięciogwiazdkowego Hotelu Renaissance zlokalizowanych przy Lotnisku Chopina w Warszawie – Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” oraz Port-Hotel

   

  Nabycie Polfy Warszawa – Polpharma 

   

  Zakończony ugodą jeden z największych w historii polskiego sądownictwa polubownego proces arbitrażowy dotyczący kontroli nad elektrociepłownią w Świeciu – Mondi Świecie

 24. Zawarcie ugody z Lockheed Martin Corporation w sporze na tle wykonania umowy offsetowej i kontraktu na dostawę samolotów F-16 po negocjacjach prowadzonych od 2006 r. – PHZ Bartimpex

   

 25. Nabycie zakładu opakowaniowego Printpack Poland – Mondi AG

   

  Wygrana przed sądem powszechnym sprawa przeciwko Skarbowi Państwa z powództwa podatnika o odszkodowanie z tytułu bezprawnej egzekucji

   

  Wygrana przed Dyrektorem Izby Celnej sprawa nadpłaty w podatku akcyzowym od automatów do gier hazardowych

   

   

 26. Zawarcie umów z europejskimi giełdami energii w ramach tak zwanego łączenia rynków energii (Market Coupling, Price Coupling) – Towarowa Giełda Energii

   

  Wygrana przed NSA sprawa nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych pobranej bezpodstawnie przez płatnika

   

  Wygrana przed sądem powszechnym sprawa z powództwa Skarbu Państwa o zwrot uznanych za świadczenia nienależne kwot przedawnionych zobowiązań podatkowych

   

 27. Uwzględniona przez Trybunał Konstytucyjny skarga konstytucyjna złożona w imieniu Fabryki Samochodów Osobowych S.A. zarzucająca niezgodność z Konstytucją przepisów określających wysokość kosztów egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

   

  Zmiana formy współpracy z Chadbourne & Parke – nowe relacje na zasadach „best friends

   

  Zawarcie 5-letniego kontraktu o szacowanej wartości przekraczającej 7 mld zł na dostawy gazu ziemnego
  z PGNiG do całej Grupy Kapitałowej PKN ORLEN w Polsce – PKN ORLEN

   

  Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży 100% akcji Multimedia Polska 
na rzecz UPC Polska

 28. RWE Supply & Trading GmbH przy wsparciu kancelarii rozpoczyna obrót gazem ziemnym i energią elektryczną jako członek Towarowej Giełdy Energii

 29. Precedensowa wygrana przed NSA: nie ma obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych w przypadku przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną w zakresie wkładów do spółki akcyjnej, od których podatek taki nie był naliczany

 30. Doradztwo dla PKN ORLEN S.A. przy projekcie modernizacji turbozespołu TG1 w Elektrociepłowni Płock

Wyróżnienia

„Zespół wykazuje się wszechstronnym i elastycznym podejściem do rozwiązywania problemów”.

„Skrupulatna i wizjonerska praca”.

– Chambers Europe, Polska, Rozwiązywanie sporów –

 

„Zespół szybko reaguje, jest otwarty i elastyczny. Postrzega nasze problemy prawne z perspektywy biznesowej i zawsze stara się znaleźć najlepsze dla nas rozwiązanie.”

– Chambers Europe, Polska, Bankowość i finanse –

„Praca zespołu jest zawsze na czas i można na niej polegać, a oni sami są otwarci na potrzeby klientów”.

– Chambers Europe, Polska, Nieruchomości –

„Bardzo efektywny zespół”.

„Widać, że zespół ten wie, co robi”.

– Chambers Europe, Polska, Podatki –

„Zespół ten jest bardzo elastyczny. Prawnicy rozumieją biznesowe aspekty spraw, nie tylko prawne”.

„Kancelaria jest naprawdę znana i dobra w sprawach regulacyjnych”.

– Chambers Europe, Polska, Energetyka i surowce naturalne –

„Kompetentny, kreatywny i zaangażowany – bardzo dobry zespół”.

„Rozumieją naszą działalność i nasze potrzeby jako klienta”.

– Chambers Europe, Polska, Prawo spółek/Fuzje i przejęcia –

 

recognitions
news

Aktualności

Wyróżnieni w międzynarodowym rankingu Word Tax na rok 2021

Wyróżnieni w międzynarodowym rankingu firm prawniczych IFLR1000 na rok 2021

Spółki komandytowe – nowi podatnicy CIT? – Newsletter

Ustawa o spółkach powinna trafić do trybunału – rozmowa w dzienniku Rzeczpospolita z mec. Dorotą Szubielską

Umorzenie świadectw pochodzenia energii – Newsletter

Zażalenia poziome, czyli fikcja odwoławcza – artykuł mecenasa Adama Zwierzyńskiego w Dzienniku Gazety Prawnej

Terminy już nie zawieszone, ale nie biegną… Artykuł w dzisiejszym Dzienniku Gazety Prawnej

Aukcje OZE 2020 – Praktyczny przewodnik po nowelizacji Ustawy OZE

Formy pomocy finansowej dla przedsiębiorców – raport

Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w związku z epidemią – newsletter

Tarcza antykryzysowa 2.0 – zmiany w podatkach – newsletter

Umowy najmu komercyjnego – wpływ epidemii na wykonywanie zobowiązań umownych

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy rekomendowana w rankingu The Legal 500 2020

Cywilne terminy procesowe w czasach COVID-19

Epidemia COVID 19 – co tarcza antykryzysowa oferuje inwestorom realizującym instalacje fotowoltaiczne?

Mediacje on-line w związku z COVID-19

Stracona szansa na elektronizację procesu cywilnego – artykuł w dzisiejszym wydaniu Dziennik Gazeta Prawna

Doradztwo na rzecz ZPUE S.A. w procesie uzyskania finansowania

Alert! Nowe zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości dla Sądów!

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy w czasie pandemii

Wirusy w sercu znowelizowanej procedury cywilnej

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy wyróżniona w rankingu Chambers Europe 2020!

Rewolucja w polskim Kodeksie Postępowania Cywilnego – artykuł już na stronie magazynu CEE Legal Matters

Awanse wśród prawników kancelarii

Nowe prawo dla energetyki. Zadania organów państwa.

Wybrane uwagi do ustawy Prawo energetyczne

Adam Zwierzyński nowym Partnerem Kancelarii

DEMATERIALIZACJA AKCJI – HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 roku. Istniejące spółki powinny dokonać zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 roku.

Wyróżnieni w międzynarodowym rankingu firm prawniczych IFLR1000 na rok 2020