Polityka prywatności oraz cookies

Polityka prywatności oraz cookies

Państwa prywatność jest naszym priorytetem.

Administrator Danych.

Ten dokument (dalej: „Polityka prywatności”) opisuje, w jaki sposób Radzikowski Szubielska i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000874717, posługująca się Numerem Identyfikacji Podatkowej 5252291040 (dalej: „My/Administrator”) przetwarza Państwa dane osobowe jako naszego klienta lub osoby z nim powiązanej (dalej: „Klient”), osoby odwiedzającej naszą stronę internetową lub osoby zainteresowanej współpracą z nami.

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową lub stajecie się naszym Klientem, możemy pozyskiwać i przetwarzać pewne informacje dotyczące Państwa (dalej: „Dane”). Państwa Dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem oraz z zachowaniem najwyższych standardów prywatności i bezpieczeństwa. Przede wszystkim stosujemy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”). Używamy bezpiecznych środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia wszystkich przetwarzanych przez nas Danych przed utratą, zniszczeniem lub nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

Dane pozyskiwane od Klientów

Przetwarzamy Dane, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od naszego Klienta w związku z negocjowaniem, procesem zawierania, realizacją lub archiwizacją umowy związanej ze współpracą z nami.

Możemy również przetwarzać dane, które pozyskaliśmy z publicznie dostępnych baz danych, takich jak: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Danymi, które pozyskujemy w zależności od celów ich przetwarzania, w szczególności mogą być:

 • podstawowe dane identyfikujące (imię i nazwisko),
 • firma (nazwa),
 • dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail),
 • dane adresowe (adres zamieszkania, miejsce pobytu),
 • dane dotyczące numerów identyfikacyjnych (seria i nr dowodu osobistego, PESEL, NIP),
 • informacje o mocodawcy,
 • dane dotyczące posiadanego obywatelstwa,
 • informacje dotyczące doświadczenia zawodowego.

Dane pozyskiwane od osób odwiedzających naszą stronę internetową

Niezależnie od tego, czy podali nam Państwo Dane w ramach formularza kontaktowego, czy formularza rekrutacyjnego, wszystkie podane przez Państwa Dane są niezbędne w celu skontaktowania się z Państwem oraz obsługi Państwa żądania.

Dane, które pozyskujemy automatycznie

Nasza strona internetowa zbiera niektóre Dane automatycznie, w trakcie korzystania z niej. Możemy uzyskiwać informacje w sposób zautomatyzowany, np. za pomocą plików cookies przeglądarki, pikseli, dzienników serwera sieciowego, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii. Technologie te pomagają nam m.in: (1) zapamiętać informacje o odwiedzającym, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać, (2) śledzić i rozumieć sposób korzystania ze strony internetowej i interakcji z nią, (3) dostosować stronę internetową do preferencji osoby odwiedzającej, (4) zarządzać stroną internetową i mierzyć jej użyteczność, (5) zrozumieć skuteczność naszej komunikacji oraz (6) w inny sposób ulepszać funkcjonowanie naszej strony internetowej.

Informacje, które zbieramy w sposób zautomatyzowany, obejmują:

 • Dane dotyczące Państwa urządzenia, w tym adres MAC, adres IP, informacje o logach, model urządzenia, model sprzętowy, numer IMEI, numer seryjny, informacje o subskrypcji, ustawienia urządzenia, połączenia z innymi urządzeniami, operator sieci komórkowej, charakterystyka przeglądarki internetowej, informacje o korzystaniu z aplikacji, kod sprzedaży, kod dostępu, aktualna wersja oprogramowania, MNC, informacje o subskrypcji oraz losowe, nietrwałe i możliwe do ponownego ustawienia identyfikatory urządzenia takie jak identyfikator usługi spersonalizowanej (lub PSID), oraz identyfikatory reklam, w tym identyfikator reklam Google;
 • Dane dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej, w tym Dane dotyczące strumienia kliknięć, Państwa interakcji ze stronami internetowymi (takie jak odwiedzane strony internetowe, wyszukiwane hasła oraz używane aplikacje i funkcje), strony, które doprowadziły lub skierowały Państwa do naszej strony internetowej, daty i godziny korzystania ze strony internetowej;
 • Dane dotyczące korzystania przez Państwa z witryn internetowych, aplikacji i funkcji stron trzecich, które są powiązane z Naszymi usługami.

Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych

Możemy przetwarzać Państwa Dane w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

Cel przetwarzania DanychPodstawa prawna przetwarzania DanychOkres przechowywania Danych
Realizacja umowy z Państwem. Przetwarzamy Państwa Dane osobowe w celu zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy nami a Państwem.Podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej z Państwem umowy.
Realizacja umowy z podmiotem z Państwem powiązanym. Przetwarzamy Państwa Dane w celu zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy nami a podmiotem, z którym są Państwo powiązani, lub w imieniu którego Państwo działacie (np. Klienta, kontrahenta lub innego podmiotu kontaktującego się z nami).Podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do kontaktu z Państwem w związku z realizacją umowy zawartej z podmiotem, z którym są Państwo powiązani, lub w imieniu którego Państwo działacie (np. Klienta, kontrahenta lub innego podmiotu kontaktującego się z nami).Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zawartej z naszym Klientem, z którym są Państwo powiązani,, lub którego Państwo reprezentują.
Rekrutacja. Przetwarzamy Państwa Dane przesłane do nas za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub złożone w ramach postępowania rekrutacyjnego.Podstawą prawną przetwarzania jest:
a) w przypadku informacji określonych w Kodeksie pracy artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
b) w pozostałym zakresie artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy;
c) informacje niezwiązane z Państwa kwalifikacjami czy osiągnięciami zawodowymi (np. zdjęcie, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
d) informacje, które nam Państwo dobrowolnie przekazali, a będące danymi szczególnej kategorii, przetwarzamy na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda).
Państwa Dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane przez nas w ogłoszeniu o pracę w okresie od momentu otrzymania zgłoszenia do chwili zakończenia rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres roku od jego otrzymania. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Danych w ramach przyszłych procesów rekrutacji, Państwa Dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania tej zgody, nie dłużej jednak niż w ciągu roku od chwili jej wyrażenia.

Dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzamy do czasu jej wycofania lub do czasu zakończenia przetwarzania pozostałych Danych danego kandydata.

Kontakt. Przetwarzamy Państwa Dane w celu umożliwienia komunikacji z Państwem za pośrednictwem różnych kanałów.Podstawą prawną przetwarzania Danych jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora). Tym uzasadnionym interesem jest umożliwienie nam kontaktu z Państwem.Państwa Dane przetwarzamy do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w każdym razie nie dłużej niż przez 5 lat.
Przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji Administratora. Przetwarzamy Państwa Dane w celu zachowania zgodności z przepisami prawa. Przykładem tego może być przetwarzanie przez nas Danych dotyczących identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego naszego klienta lub wzajemnych rozliczeń w celu wypełnienia obowiązków podatkowych i księgowych.Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. przepisów podatkowych, przepisów dotyczących zapobieganiu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.Państwa Dane przetwarzamy do czasu, gdy przepisy prawa uprawniają nas do ich przetwarzania.
Dochodzenie lub obrona roszczeń. Przetwarzamy Państwa Dane w celu dochodzenia lub obrony naszych roszczeń lub interesów.Podstawą prawną jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora). Ten uzasadniony interes polega na dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie możemy podnosić lub jakie mogą być podnoszone wobec nas.Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wynosi sześć lat).
Analiza i personalizacja strony internetowej Używamy Danych w celu personalizacji treści oraz analizy strony internetowej i ruchu w sieci. W tym celu używamy plików cookies.Podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora). Polega on na analizie aktywności osób odwiedzających stronę internetową w celu optymalizacji świadczonych usług.Te Dane przetwarzamy do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne do celów takiego przetwarzania.

Dobrowolne podanie Danych

Podanie Danych jest dobrowolne. Jednakże bez otrzymania niezbędnych Danych możemy nie być w stanie wykonać niektórych działań zleconych przez Państwa lub naszych Klientów – ich przekazanie jest zatem warunkiem zawarcia z nami umowy lub jej realizacji przez nas.

Odbiorcy Danych

W niektórych sytuacjach możemy być zmuszeni do udostępnienia Państwa Danych stronom trzecim, takim jak:

 • Zewnętrzni dostawcy usług – zatrudniamy inne firmy i osoby do wykonywania zadań w naszym imieniu. Przykłady obejmują obsługę administracyjną naszego biura, realizację zamówień na produkty lub usługi, świadczenie usług doradczych i księgowych. Tego rodzaju usługodawcy zewnętrzni mają dostęp do Danych w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich funkcji, ale nie mogą ich wykorzystywać do innych celów. Ponadto muszą oni przetwarzać Dane zgodnie z postanowieniami umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Organy publiczne – w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami na podstawie właściwych przepisów prawa.

Przekazywanie danych do państw spoza EOG

Nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać Danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Państwa prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa Danych przysługuje Państwu szereg uprawnień, takich jak:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich Danych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeżeli Państwa Dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać te Dane w niezbędnym zakresie, w przypadku zaistnienia uzasadnionego powodu;
 • prawo do przenoszenia lub ograniczenia Danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody;

Jeżeli podstawą przetwarzania Danych jest Państwa zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa Danych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji na temat Państwa praw w kontekście danych osobowych można znaleźć na tej stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/493. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Danych narusza prawo, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat złożenia skargi można znaleźć tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155 .

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Państwa Dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, a w szczególności profilowaniu.

Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych

Aby zachować najwyższy standard ochrony Państwa prywatności, powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych – osobę odpowiedzialną za przestrzeganie prawa w dziedzinie ochrony danych i stosowanie środków bezpieczeństwa. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest pan Przemysław Wrzesiński. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@rslegal.pl. Inspektor Ochrony Danych pomoże Państwu w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących ochrony Państwa Danych lub gdyby Państwo chcieli skorzystać z przysługujących Państwu praw wynikających z RODO. Kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych, proszę pamiętać o podaniu Państwa danych kontaktowych oraz preferowanej formy kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Państwa pytania i żądania.

Pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego strony internetowe. Są one powszechnie stosowane w celu zapewnienia lepszego lub bardziej efektywnego działania usług online. Stosowanie plików cookies jest obecnie standardem rynkowym. Pliki cookies mogą pochodzić od nas (‘pliki cookies pierwszej strony’) lub od stron trzecich, z których usług korzystamy (‘pliki cookies stron trzecich’).

Zasadniczo pliki cookies nie zawierają danych osobowych. Jednakże niektóre informacje przechowywane w plikach cookies (np. dotyczące preferencji użytkownika), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone za pomocą plików cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji określonych funkcji na Państwa rzecz. Dane te są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

Należy pamiętać, że niektóre właściwości strony internetowej mogą nie działać prawidłowo, jeśli pliki cookies są wyłączone.

Korzystamy z następujących rodzajów plików cookie:

 • Niezbędne pliki cookiespliki te muszą zostać zainstalowane, aby zapewnić podstawowe funkcje strony internetowej. Są one niezbędne do uzyskania dostępu do określonych funkcjonalności strony internetowej takich jak kontaktowanie się z nami lub przesyłanie dokumentacji w formularzu, pozwalają stronie internetowej zapamiętać preferencje odwiedzającego i wybory dokonywane przez niego na stronie, w tym nazwę użytkownika, region i język;
Nazwa plikuRodzaj pliku cookieCzas trwaniaDostawca pliku
pll_languageUmożliwiający prawidłowe działania narzędzia na stronie internetowej.1 rokRS Legal
cc_cookieUmożliwiający prawidłowe działania narzędzia na stronie internetowej.6 miesięcyRS Legal
 • Analityczne pliki cookies – Analityczne pliki cookies służą nam do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej. Dane są zbierane anonimowo i służą jako podstawa do wprowadzania ulepszeń mających na celu zapewnienie optymalnego doświadczenia użytkownika. Na przykład, gdy widzimy, że wyszukiwania przeprowadzane przez odwiedzających naszą witrynę trwają zbyt długo, analityczne pliki cookies pozwalają nam przenieść dany element w miejsce, w którym nie zostanie on przeoczony;
Nazwa plikuRodzaj pliku cookieCzas trwaniaDostawca pliku
_gaAnalityczny2 lataGoogle
_ga_4QZT3Z2304Analityczny2 lataGoogle

Zarządzanie zgodami na wykorzystanie plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki.  

Większość przeglądarek internetowych jest skonfigurowana w sposób umożliwiający automatyczną akceptację plików cookies. Można jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby pliki cookies były blokowane, w całości lub w części, np. by blokować pliki cookies podmiotów trzecich, lub aby użytkownik otrzymywał komunikat za każdym razem, gdy pliki cookies są wysyłane do jego urządzenia. Wskazówki dotyczące sposobu kontrolowania plików cookies w popularnych przeglądarkach można znaleźć poniżej.

Google Chrome

Mozilla Firefox

MacOS Safari

Microsoft Edge

Więcej informacji można znaleźć np. na stronach:

http://www.aboutcookies.org/ lub http://www.cookiecentral.com/faq/.

Aktualna wersja Polityki prywatności

Polityka Prywatności stanowi aktualną informację o przetwarzaniu przez nas Danych. Jej treść może ulec zmianie, w przypadku gdy zmienimy sposób ich przetwarzania.