Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

Zakres usług
 • wsparcie w procesie nabywania przedsiębiorstw energetycznych
 • analizy due diligence przedsiębiorstw energetycznych
 • doradztwo w zakresie zagadnień regulacyjnych dotyczących wytwarzania, obrotu i dystrybucji energii elektrycznej, w tym koncesjonowania, taryfowania i obowiązków przedsiębiorstw energetycznych
 • wsparcie w zakresie zagadnień dotyczących realizacji obowiązków dotyczących mechanizmów wsparcia na gruncie prawa energetycznego, ustawy o odnawialnych źródłach energii, efektywności energetycznej, promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, rynku mocy
 • opracowywanie umów sprzedaży energii elektrycznej (także wg wzoru EFET), o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, umów kompleksowych, bilansowania handlowego oraz doradztwo w tym zakresie
 • przygotowywanie umów na dostawy paliwa oraz wsparcie w tym zakresie
 • wsparcie związane z instrumentami finansowymi i raportowaniem dla sektora energetycznego (MIFID II, REMIT, EMIR)
 • doradztwo dotyczące aukcji OZE i mechanizmów wsparcia dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
 • doradztwo związane z ustawą o rynku mocy, aukcjami mocy i umowami mocowymi
 • wsparcie w zakresie sporządzania wniosków o korekty kosztów osieroconych
 • doradztwo w zakresie korzystania ze zwolnienia z obliga giełdowego oraz wykonywania obowiązków związanych z obligiem giełdoym
 • prowadzenie spraw spornych oraz postępowań przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki z zakresu wykonania obowiązków wynikających z prawa energetycznego
 • reprezentowanie Klientów w sprawach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z nadużywaniem pozycji dominującej oraz naruszaniem zbiorowych interesów konsumentów
 • wsparcie procesów inwestycyjnych w sektorze elektroenergetycznym (przygotowywanie i negocjowanie umów na budowy obiektów energetycznych, wieloletnich umów serwisowych itp.)
 • doradztwo związane z elektromobilnością i magazynami energii
 • magazyny energii
Przykładowe doświadczenie
 • doradztwo prawne dla wielu przedsiębiorstw energetycznych z zakresu regulacji działalności w zakresie wytwarzania, obrotu i dystrybucji energii elektrycznej (koncesje, taryfowanie, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zapasy paliw, wykonanie obowiązków)
 • doradztwo dla przedsiębiorstw energetycznych w zakresie aspektów związanych z opracowywaniem, zatwierdzaniem taryf dla energii elektrycznej oraz zwolnieniem z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia
 • doradztwo dla kilku przedsiębiorstw energetycznych w związku z aukcjami na podstawie ustawy o rynku mocy
 • doradztwo dla kilku przedsiębiorstw energetycznych w związku z wykonywaniem obowiązków w zakresie świadectw pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, kogeneracji oraz ulgami dla odbiorców energochłonnych
 • reprezentowanie wielu przedsiębiorstw energetycznych w sporach z odbiorcami energii elektrycznej, w postępowaniach antymonopolowych, przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz sądami powszechnymi
 • doradztwo dla wytwórców energii elektrycznej sprzedających energię w formule umowy Corporate PPA
 • reprezentowanie inwestorów w procesie inwestycji w budowę nowych mocy wytwórczych
 • reprezentowanie wytwórcy energii elektrycznej w postępowaniach dotyczących prawa do korekty kosztów osieroconych
 • opracowanie dla kilku przedsiębiorstw energetycznych wzorów umów kompleksowych, sprzedaży energii elektrycznej, umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz ogólnych warunków do takich umów
Liderzy
Przemysław Kałek Przemysław Kałek

Przemysław Kałek

Partner
Joanna Nowak-Paradowska Joanna Nowak-Paradowska

Joanna Nowak-Paradowska

Partner