Regulacja sektora energetycznego i wydobywczego

Regulacja sektora energetycznego i wydobywczego

Zakres usług
 • pozyskiwanie wszystkich rodzajów koncesji udzielanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 • wsparcie w procesie przygotowania i zatwierdzania taryf dla energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła
 • wsparcie w procesie pozyskiwania decyzji wyznaczających operatorów systemu
 • doradztwo przy korzystaniu z mechanizmów wsparcia wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o efektywności energetycznej, ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, ustawy o rynku mocy oraz ustawy o elektromobilności
 • doradztwo związane z obrotem instrumentami finansowymi i raportowaniem dla sektora energetycznego (MIFID II, REMIT, EMIR)
 • doradztwo związane z systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) oraz obrotem uprawnieniami do emisji
Przykładowe doświadczenie
 • doprowadzenie do zwolnienia dwóch przedsiębiorstw energetycznych, pełniących obowiązki sprzedawcy z urzędu z obowiązku przedstawiania taryf dla energii elektrycznej do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 • wspieranie polskich i zagranicznych przedsiębiorstw energetycznych w procesie uzyskiwania zgody Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na aktualizację ofert złożonych w toku aukcji OZE
 • reprezentowanie wytwórcy energii elektrycznej w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki o zwolnienie z obliga giełdowego
 • wspieranie polskiego przedsiębiorstwa przy tworzeniu sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych
 • doradztwo na rzecz polskich przedsiębiorstw energetycznych zamierzających uczestniczyć w rynku mocy
 • doradztwo dla kilku przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną w związku z zamrożeniem cen energii elektrycznej w 2019 r.
 • doradztwo na rzecz spółek z branży energetycznej i naftowej w wielu aspektach związanych z regulacją działalności w Polsce (zapasy ropy i gazu, wydobywanie surowców)
 • doradztwo na rzecz europejskiej grupy energetycznej w kwestiach związanych z obrotem paliwami gazowymi na rynku krajowym i zagranicznym
 • reprezentowanie niemieckiego producenta w związku z wprowadzonym ograniczeniem obrotu brykietami z węgla brunatnego
 • doradztwo przy wydzielaniu operatorów systemów elektroenergetycznych oraz gazowych w ramach obowiązkowego rozdziału działalności (unbundling)
 • reprezentowanie kilku odbiorców energii elektrycznej w postępowaniach dotyczących niedostosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
 • wdrażanie w kilku przedsiębiorstwach energetycznych wymogów wynikających z regulacji REMIT, MiFID II oraz EMIR
 • doradztwo na rzecz Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w zakresie szeregu spraw związanych z prawem energetycznym, w tym w kwestiach wdrożenia inteligentnego opomiarowania, wspólnego modelu wymiany informacji dotyczących odbiorcy (ebIX), integracji mikroinstalacji z systemem energetycznym, sprawozdawczości regulacyjnej, legalizacji liczników, udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej na rzecz przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, elekromobilności oraz w sprawach związanych ze wstrzymywaniem dostarczania energii elektrycznej do odbiorców
 • doradztwo dla Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych w pracach legislacyjnych związanych z implementacją dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, w tym opracowanie projektu zmiany prawa energetycznego wprowadzającego mechanizm wsparcia w postaci świadectw pochodzenia z kogeneracji
 • doradztwo dla Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w sprawach związanych z prawem energetycznym i innymi ustawami mającymi wpływ na sektor energetyki wiatrowej, takich jak ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, ustawa o gruntach rolnych, ustawa o obszarach morskich itp.
Liderzy
Przemysław Kałek Przemysław Kałek

Przemysław Kałek

Partner
Joanna Nowak-Paradowska Joanna Nowak-Paradowska

Joanna Nowak-Paradowska

Partner