Sprawy sporne i procesy w energetyce

Sprawy sporne i procesy w energetyce

Zakres usług
 • reprezentowanie Klientów i doradztwo w zakresie spraw spornych pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi dotyczącymi odmowy zawarcia umowy lub wstrzymania dostarczania energii lub paliw gazowych
 • reprezentowanie Klientów i wsparcie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • reprezentowanie Klientów w procesach cywilnych z udziałem przedsiębiorstw energetycznych
Przykładowe doświadczenie
 • reprezentowanie czołowego międzynarodowego przedsiębiorstwa inżynieryjno-budowlanego oferującego usługi dla przemysłu w sporze sądowym dotyczącym umowy obejmującej realizację budowy dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW
 • reprezentowanie dwóch przedsiębiorstw energetycznych pełniących obowiązki sprzedawcy z urzędu w sporze z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, dotyczącym zwolnienia z obowiązku przedstawiania taryfy na energię elektryczną
 • reprezentowanie przedsiębiorstw energetycznych w sporze z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, dotyczącym kary pieniężnej za nieutrzymywanie w należytym stanie sieci energetycznych
 • reprezentowanie przedsiębiorstw energetycznych w sporze z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, dotyczącym odwołania od najwyższej w historii polskiego sektora energetycznego kary pieniężnej z tytułu niewywiązania się z obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia
 • reprezentowanie dwóch przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną w sporze z innym przedsiębiorstwem obrotu w sprawie rozliczeń dotyczących bilansowania energii elektrycznej
 • reprezentowanie Mondi Świecie S.A. przeciwko Polish Energy Partners S.A. w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym kontroli nad elektrociepłownią w Świeciu
 • reprezentowanie dużego odbiorcy przemysłowego posiadającego własne źródło energii elektrycznej w sporze z operatorem systemu dystrybucyjnego o zasady rozliczeń energii biernej
 • reprezentowanie Continental Wind Poland Sp. z o.o. w sporze ze wspólnikiem dotyczącym kontroli nad projektem budowy elektrowni wiatrowej o mocy160 MW
 • reprezentowanie Górnośląskiego Zakładu Energetycznego w postępowaniu przed Prokuratorem Generalnym, a następnie w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w pierwszej sprawie cywilnej, w której Prokurator Generalny wniósł o uchylenie ostatecznego orzeczenia Sądu Apelacyjnego na gruncie niezgodności wyroku z obowiązującym prawem
 • reprezentowanie Zakładów Energetycznych Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. w procesie arbitrażowym z Elektrociepłownią Starachowice Sp. z o.o.
 • reprezentowanie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w sporze z Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A. (przed prywatyzacją) dotyczącym wypowiedzenia długoterminowej umowy na dostawy węgla brunatnego
Liderzy
Przemysław Kałek Przemysław Kałek

Przemysław Kałek

Partner
Joanna Nowak-Paradowska Joanna Nowak-Paradowska

Joanna Nowak-Paradowska

Partner