Spory w energetyce

Spory w energetyce

Jesteśmy wytrawnymi procesualistami, a prowadząc postępowania, blisko współpracujemy z naszymi znakomitymi ekspertami z zakresu prawa energetycznego.

Przykładowe doświadczenie
 • reprezentowanie czołowego międzynarodowego przedsiębiorstwa inżynieryjno-budowlanego, oferującego usługi dla przemysłu, w sporze sądowym dotyczącym umowy obejmującej realizację budowy dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW
 • reprezentowanie dwóch przedsiębiorstw energetycznych pełniących obowiązki sprzedawcy z urzędu w sporze z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, dotyczącym zwolnienia z obowiązku przedstawiania taryfy na energię elektryczną
 • reprezentowanie przedsiębiorstw energetycznych w sporze z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki dotyczącym kary pieniężnej za nieutrzymywanie w należytym stanie sieci energetycznych
 • reprezentowanie przedsiębiorstw energetycznych w sporze z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, dotyczącym odwołania od najwyższej w historii polskiego sektora energetycznego kary pieniężnej z tytułu niewywiązania się z obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia
 • reprezentowanie dwóch przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną w sporze z innym przedsiębiorstwem obrotu w sprawie rozliczeń dotyczących bilansowania energii elektrycznej
 • reprezentowanie Mondi Świecie S.A. przeciwko Polish Energy Partners S.A. w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym kontroli nad elektrociepłownią w Świeciu
 • reprezentowanie dużego odbiorcy przemysłowego posiadającego własne źródło energii elektrycznej w sporze z operatorem systemu dystrybucyjnego o zasady rozliczeń energii biernej
 • reprezentowanie Continental Wind Poland Sp. z o.o. w sporze ze wspólnikiem dotyczącym kontroli nad projektem budowy elektrowni wiatrowej o mocy160 MW
 • reprezentowanie Górnośląskiego Zakładu Energetycznego w postępowaniu przed Prokuratorem Generalnym, a następnie w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w pierwszej sprawie cywilnej, w której Prokurator Generalny wniósł o uchylenie ostatecznego orzeczenia Sądu Apelacyjnego na gruncie niezgodności wyroku z obowiązującym prawem
 • reprezentowanie Zakładów Energetycznych Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. w procesie arbitrażowym z Elektrociepłownią Starachowice Sp. z o.o.
 • reprezentowanie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w sporze z Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A. (przed prywatyzacją) dotyczącym wypowiedzenia długoterminowej umowy na dostawy węgla brunatnego
 • reprezentowanie dostawcy energii elektrycznej w procesie sądowym w sprawie roszczeń huty o zapłatę 1,7 mld zł w związku z wstrzymaniem dostaw energii do jej obiektów
 • reprezentowanie jednego z największych dostawców energii elektrycznej w procesie sądowym o zapłatę ponad 300 mln zł za dostarczoną energię
 • reprezentowanie kopalni surowców mineralnych (jako powoda) w sprawie o odszkodowanie za wstrzymanie dostaw energii elektrycznej przez jej dostawcę oraz (jako pozwanego) w sprawie o zapłatę ceny za dostarczoną energię
Liderzy
Marcin Boruc Marcin Boruc

Marcin Boruc

Partner
Sylwester Pieckowski Sylwester Pieckowski

Sylwester Pieckowski

Partner
Adam Zwierzyński Adam Zwierzyński

Adam Zwierzyński

Partner