Precedensowa wygrana przed NSA w sprawie dotyczącej podatku pcc

10 maja 2018 r.

NSA podzielił stanowisko skarżącej reprezentowanej przez mec. Dorotę Szubielską w precedensowym wyroku stwierdzającym, że nie ma obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych w przypadku przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną w zakresie wkładów do spółki akcyjnej, od których podatek taki nie był naliczany (sygn. akt II FSK 242/16).

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcie sporu o podstawę opodatkowania w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w osobową (zmiana umowy spółki w rozumieniu pcc) powinno nastąpić w oparciu o wykładnię językową przepisu art. 9 pkt 11 lit. a) u.p.c.c.

Dokonując wykładni literalnej art. 9 pkt 11 lit. a) u.p.c.c. należy przyjąć, że przepis ten normuje dwie sytuacje, pierwszą – w której wartość wkładu została już wcześniej opodatkowana oraz drugą – gdy podatek nie był naliczany zgodnie z prawem państwa członkowskiego (agio aportowe). Analizowana przesłanka zwolnienia przedmiotowego po wyrazie „albo” odnosi się do pojęcia „państwo członkowskie” oraz posługuje się pojęciem „podatek”. W świetle wykładni literalnej brak jest zatem podstaw do ograniczenia obydwu pojęć do „państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska” oraz do „podatku od wkładów kapitałowych uiszczonego zgodnie z regulacjami innego państwa członkowskiego”.

Przeciwne stanowisko sądu pierwszej instancji co do sposobu rozumienia art. 9 pkt 11 lit. a) in fine u.p.c.c. prowadziłoby zdaniem NSA do dyskryminacji podatników opodatkowanych w zakresie dokonanej czynności na podstawie prawa polskiego – w porównaniu do podatników, których analogiczne czynności restrukturyzacyjne, zgodnie z prawem państwa członkowskiego nie podlegają opodatkowaniu. Taka dysproporcja pomiędzy rozwiązaniami państw członkowskich Unii Europejskiej byłaby nie do przyjęcia z punktu widzenia wspomnianych przepisów prawa, a ponadto prowadziłaby do zakłócenia swobodnego przepływu kapitału w przestrzeni wspólnego rynku unijnego.

Uzasadnienie wyroku można znaleźć tutaj: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/32F3629A84

Adam Zwierzyński nowym Partnerem Kancelarii

DEMATERIALIZACJA AKCJI – HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 roku. Istniejące spółki powinny dokonać zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 roku.

Wyróżnieni w międzynarodowym rankingu firm prawniczych IFLR1000 na rok 2020

Eksperci podatkowi kancelarii wyróżnieni w międzynarodowym rankingu podatkowym World Tax na rok 2020

Doradztwo dla innogy Polska S.A. w nabyciu udziałów Foton Technik

Doradztwo dla PKN ORLEN S.A. przy projekcie modernizacji turbozespołu TG1 w Elektrociepłowni Płock

Wyróżnienia dla kancelarii i prawników w międzynarodowym rankingu Legal 500 EMEA na 2019 rok

Dorota Szubielska i Gabriel Wujek uhonorowani tytułem „Prawników Trzydziestolecia”

Praktyka energetyczna kancelarii na miejscu I w międzynarodowym rankingu IFLR1000 na rok 2018

Sukces spółki RWE Supply & Trading GmbH dzięki wsparciu Kancelarii

Praktyka energetyczna kancelarii liderem w międzynarodowym rankingu Legal 500 EMEA 2017

Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy wyróżniona w rankingu Chambers Europe 2017

Praktyka energetyczna wyróżniona w II Rankingu Kancelarii Regulacyjnych Polityki Insight

Wyróżnienie dla mec. Doroty Szubielskiej i zespołu podatkowego kancelarii w Rankingu Doradców Podatkowych za 2016 rok Dziennika Gazety Prawnej

Praktyka prawa bankowego i transakcji finansowych oraz mecenas Sylwester Pieckowski kierujący praktyką rozwiązywania sporów wyróżnieni w międzynarodowym rankingu kancelarii Chambers Global 2017

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy doradzała przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży 100% akcji Multimedia Polska 
na rzecz UPC Polska

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy doradzała PKN ORLEN S.A. w związku z zawarciem długoterminowej umowy na dostawy gazu ziemnego z PGNiG S.A.

Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy
kontynuuje współpracę z Chadbourne & Parke na zasadzie „Best Friends”

Mec. Dorota Szubielska „Doradcą podatkowym X-lecia w zakresie postępowań podatkowych” w jubileuszowym rankingu Rzeczpospolitej

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k. wygrała sprawę 
przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącą kosztów egzekucyjnych 
w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Praktyka prawa energetycznego kancelarii
Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy na pierwszym miejscu
w międzynarodowych rankingach