Precedensowa wygrana przed NSA w sprawie dotyczącej podatku pcc

10 maja 2018 r.

NSA podzielił stanowisko skarżącej reprezentowanej przez mec. Dorotę Szubielską w precedensowym wyroku stwierdzającym, że nie ma obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych w przypadku przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną w zakresie wkładów do spółki akcyjnej, od których podatek taki nie był naliczany (sygn. akt II FSK 242/16).

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcie sporu o podstawę opodatkowania w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w osobową (zmiana umowy spółki w rozumieniu pcc) powinno nastąpić w oparciu o wykładnię językową przepisu art. 9 pkt 11 lit. a) u.p.c.c.

Dokonując wykładni literalnej art. 9 pkt 11 lit. a) u.p.c.c. należy przyjąć, że przepis ten normuje dwie sytuacje, pierwszą – w której wartość wkładu została już wcześniej opodatkowana oraz drugą – gdy podatek nie był naliczany zgodnie z prawem państwa członkowskiego (agio aportowe). Analizowana przesłanka zwolnienia przedmiotowego po wyrazie „albo” odnosi się do pojęcia „państwo członkowskie” oraz posługuje się pojęciem „podatek”. W świetle wykładni literalnej brak jest zatem podstaw do ograniczenia obydwu pojęć do „państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska” oraz do „podatku od wkładów kapitałowych uiszczonego zgodnie z regulacjami innego państwa członkowskiego”.

Przeciwne stanowisko sądu pierwszej instancji co do sposobu rozumienia art. 9 pkt 11 lit. a) in fine u.p.c.c. prowadziłoby zdaniem NSA do dyskryminacji podatników opodatkowanych w zakresie dokonanej czynności na podstawie prawa polskiego – w porównaniu do podatników, których analogiczne czynności restrukturyzacyjne, zgodnie z prawem państwa członkowskiego nie podlegają opodatkowaniu. Taka dysproporcja pomiędzy rozwiązaniami państw członkowskich Unii Europejskiej byłaby nie do przyjęcia z punktu widzenia wspomnianych przepisów prawa, a ponadto prowadziłaby do zakłócenia swobodnego przepływu kapitału w przestrzeni wspólnego rynku unijnego.

Uzasadnienie wyroku można znaleźć tutaj: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/32F3629A84

Epidemia COVID 19 – co tarcza antykryzysowa oferuje inwestorom realizującym instalacje fotowoltaiczne?

Mediacje on-line w związku z COVID-19

Stracona szansa na elektronizację procesu cywilnego – artykuł w dzisiejszym wydaniu Dziennik Gazeta Prawna

Doradztwo na rzecz ZPUE S.A. w procesie uzyskania finansowania

Alert! Nowe zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości dla Sądów!

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy w czasie pandemii

Wirusy w sercu znowelizowanej procedury cywilnej

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy wyróżniona w rankingu Chambers Europe 2020!

Rewolucja w polskim Kodeksie Postępowania Cywilnego – artykuł już na stronie magazynu CEE Legal Matters

Awanse wśród prawników kancelarii

Nowe prawo dla energetyki. Zadania organów państwa.

Wybrane uwagi do ustawy Prawo energetyczne

Adam Zwierzyński nowym Partnerem Kancelarii

DEMATERIALIZACJA AKCJI – HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 roku. Istniejące spółki powinny dokonać zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 roku.

Wyróżnieni w międzynarodowym rankingu firm prawniczych IFLR1000 na rok 2020

Eksperci podatkowi kancelarii wyróżnieni w międzynarodowym rankingu podatkowym World Tax na rok 2020

Doradztwo dla innogy Polska S.A. w nabyciu udziałów Foton Technik

Doradztwo dla PKN ORLEN S.A. przy projekcie modernizacji turbozespołu TG1 w Elektrociepłowni Płock

Wyróżnienia dla kancelarii i prawników w międzynarodowym rankingu Legal 500 EMEA na 2019 rok

Dorota Szubielska i Gabriel Wujek uhonorowani tytułem „Prawników Trzydziestolecia”

Praktyka energetyczna kancelarii na miejscu I w międzynarodowym rankingu IFLR1000 na rok 2018

Sukces spółki RWE Supply & Trading GmbH dzięki wsparciu Kancelarii

Praktyka energetyczna kancelarii liderem w międzynarodowym rankingu Legal 500 EMEA 2017

Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy wyróżniona w rankingu Chambers Europe 2017

Praktyka energetyczna wyróżniona w II Rankingu Kancelarii Regulacyjnych Polityki Insight

Wyróżnienie dla mec. Doroty Szubielskiej i zespołu podatkowego kancelarii w Rankingu Doradców Podatkowych za 2016 rok Dziennika Gazety Prawnej

Praktyka prawa bankowego i transakcji finansowych oraz mecenas Sylwester Pieckowski kierujący praktyką rozwiązywania sporów wyróżnieni w międzynarodowym rankingu kancelarii Chambers Global 2017

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy doradzała przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży 100% akcji Multimedia Polska 
na rzecz UPC Polska

Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy doradzała PKN ORLEN S.A. w związku z zawarciem długoterminowej umowy na dostawy gazu ziemnego z PGNiG S.A.